Content marketing – Så håller du koll på ansvar

Arbetet med content marketing innehåller flera olika moment och någon måste vara ansvarig för var och ett av dem. Dessutom kan det finnas andra i företaget som ska konsulteras och informeras. För att sköta allt det här så smidigt som möjligt är det bra att i förväg bestämma vem som är ansvarig, vem som ska göra jobbet och vem som ska frågas till råds.

En matris som jag ofta använder för att göra det här med ansvar och arbetsfördelning tydligt kallas för HUKI. Du kanske även har stött på förkortningen RACI, som den heter på engelska.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Matrisen

Den svenska varianten, HUKI, står för Huvudansvarig, Utförare, Konsulteras och Informeras. På engelska står RACI för: Responsible, Accountable, Consulted och Informed. Jag tänker använda den svenska versionen i den här posten, men oavsett vilken du använder så kan du jobba med matrisen så här:

I detta exempel har jag valt ut fyra delar i content marketing-process: planera innehåll, producera innehåll, publicera innehåll samt mäta på innehållet. Och de rollbeskrivningar jag använder kommer från Joakim Arhammars post om obligatoriska roller i content marketing.

Syftet med matrisen är alltså att göra tydligt vem som i varje del av arbetet har det övergripande ansvaret, vem som utför själva uppgiften, vem som måste rådfrågas kring uppgiften och vem som enbart ska informeras.

HUKI2

Observera att detta bara är exempel – i ditt arbete med content marketing kan processen se annorlunda ut, och rollerna samt delarna i organisationen vara utformade på annat sätt.

Låt oss titta närmare på de olika områdena, och vem som gör vad:

Planering av innehåll

* För planeringen av vilket innehåll som ska tas fram och användas har den som ansvarar för själva content marketing-satsningen förstås huvudansvaret.
* Själva planeringsarbetet utförs av en projektledare.
* Denna stämmer av med t.ex affärsområde/produktägare kring vad de planerar under perioden så att det tas med i planeringen. Även PR-avdelningen och säljare konsulteras så att det som går ut till kunder och andra hänger ihop.
* Vid behov informeras ledningen om vad som planeras och det kan vara lämpligt att stämma av med internkommunikation för att senare kunna synka innehållsproduktionen.

Produktion

* När innehållet ska produceras är det projektledaren som är ansvarig att fördela arbetet, se till att deadlines hålls och att de som ska konsulteras och informeras får tillgång till innehållet.
* Själva arbetet med att skriva, filma, designa innehållet görs av egna producenter eller av extern hjälp, en frilansare eller en contentbyrå.
* För att innehållet ska vara faktamässigt korrekt kan en ämnesexpert behöva konsulteras
* Information om att innehållet är på väg att tas fram går till till exempel PR-ansvariga och internkommunikation, eftersom även de kan vara användare av det.

Publicering

* När innehållet ska publiceras är det t.ex en webbredaktör som både är ansvarig för att det görs och som utför det också. Det finns ofta fler ansvariga/utförare här eftersom flera kanaler används.
* PR och Internkommunikation kan behöva konsulteras så att innehållet går ut vid rätt tillfälle till olika målgrupper.
* Affärsområdet och/eller produktägare samt försäljning ska informeras om att innehållet nu publiceras i olika kanaler.

Mätning

* Att mäta på innehållet kan bestå av flera alternativ, och ska dessutom ofta ingå i en process av uppföljning och förbättring. Därför är det åter Contentchefen som är ansvarig.
* Själva arbetet med att samla in data och analysera utifrån mätpunkterna sköts av en analytiker.
* Projektledaren kan behöva konsulteras kring innehållsfrågor
* Ofta ska mätresultaten ingå i redovisningar till marknadschef eller ledningsgrupp, så de ingår i gruppen som ska hållas informerade.

Observera att detta alltså bara är exempel. Du kan välja helt andra upplägg, och helt andra roller. Men så fort du arbetar i ett företag som inte bara består av ett par personer är det bra att skriva ned vem som är ansvarig för vad.

Fördelen med att jobba utifrån en HUKI- eller RACI-matris är inte bara att det blir tydligare vem som ansvarar för vad. Det blir även lättare att vid olika tillfällen avgöra vem som faktiskt ska vara med och påverka innehåll, distribution och andra saker. I större organisationer kan detta annars leda till omfattande och ineffektiva godkännandeprocesser.

Godkännande

Om vi tittar på matrisen igen så ser vi att t.ex affärsområden eller produktägare ska konsulteras under planeringsarbetet för innehåll. Däremot inte under själva produktionen av innehållet. Då är det istället en expert på området som rådfrågas.

Anledningen till att jag tycker processen ska se ut så här är att alla delar av en organisation har olika roller, och dessa ska inte blandas ihop. Ett affärsområde eller en produktägare ska delta i arbetet med att definiera hur produkten ska beskrivas och vad som ska lyftas fram, samt vad huvudbudskapen ska vara. Men de ska inte delta i arbetet med själva innehållsproduktionen. Där är det istället kunskapen kring vilket innehåll som ger bäst effekt som är avgörande, och den finns hos utförarna.

Min erfarenhet efter att ha arbetat som konsult i många år är att det går åt stora summor pengar i onödan då alltför många personer och avdelningar tas med i processen att producera och godkänna innehåll.

Det finns med andra ord mycket att vinna på att använda en sådan här matris och tydligt fördela ansvaret för de olika delarna i content marketing-arbetet.

Vad du ska komma ihåg:

* För att sköta allt det här så smidigt som möjligt är det bra att i förväg bestämma vem som är ansvarig, vem som ska göra jobbet och vem som ska frågas till råds.
* Det finns en användbar modell för detta som heter HUKI på svenska och RACI på engelska
* Genom att slå fast en arbetsmodell av det här slaget kan du spara både tid och pengar.

Om du har frågor eller synpunkter så lämna en kommentar. Eller hör av dig via mejl.

Vill du att ditt företag ska komma igång med content marketing, eller bli ännu bättre på det? Jag kan hjälpa er med allt från en inledande workshop till produktion och uppföljning. Mejla mig så pratar vi vidare.

 

Bildkälla: Gillie Rhodes, Cogs2, Flickr

0 kommentarer på Content marketing – Så håller du koll på ansvar

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.