Checklista när du implementerar strategi

Om din strategi ska fungera i praktiken måste du implementera den ordentligt. Alltså se till att alla som ska arbeta med den känner till vad som ska göras och att de processer som påverkas justeras. Här är tolv saker att tänka på när du håller på med implementeringen.

Ju mer jag arbetar med strategi desto mer medveten blir jag om betydelsen av att verkligen lägga tid och kraft på att förankra den och justera innehållet efter genomgångar med alla som ska arbeta med den. Nyligen stötte jag på en checklista med punkter att tänka på just kring implementering. Den är gjord av Richard Martin, och har sammanlagt femton punkter. Jag har valt ut de viktigaste punkterna och lagt till lite egna lärdomar:

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

1. Har strategin kommunicerats till alla som behöver känna till den, inom och utom företaget?

Det vanligaste misstaget – alla som behöver känna till strategin har inte blivit informerade om den. Ännu mindre fått möjlighet att kommentera de saker i den som rör dem.

Du behöver även se till att resten av medarbetarna får reda på att en ny strategi har tagits fram, och håller på att implementeras. Här behövs inte detaljerad information, utan mer av en översikt. För den som vill veta mer är det dock viktigt att relevant information finns tillgängligt.

2. Har tydliga mål och ansvar getts till alla berörda, så de vet vilka uppgifter de har?

Vet alla som ska jobba med strategin vad de ska göra? Och har deras mål och ansvar justerats för att reflektera detta? Annars kommer de att fortsätta göra som vanligt.

3. Har chefer och andra nyckelpersoner förstått vilka roller och uppdrag de har?

Chefer och andra nyckelpersoner har förstås en extra viktig roll att fylla, därför måste du se till att de verkligen förstår vad det är de ska göra inom ramen för strategin, och hur deras medarbetare påverkas.

4. Har chefernas och andras mål justerats för att reflektera den nya strategin?

Vi har alla mål vi ska uppfylla, sådant vi mäts på. Om inte de här målen justeras så att de tar in strategin så kommer en konflikt att uppstå. Och då kommer de flesta att välja att fokusera på sådant de faktiskt mäts på.

Uppdatering – Magnus Sandman kom med ett bra tillägg till denna punkt i en kommentar: ”Om inte det man mäter organisationen på justeras för att stödja strategin så kommer det inte spela någon roll om du har varit exemplarisk på alla övriga punkter. ”What’s measured gets done” och jag har varit med i många omställningar genom åren där detta helt negligerats och även sett andra köra i diket just pga detta”.

5. Har en komplett plan för implementering, med milstolpar och mätpunkter, tagits fram för alla nivåer och berörda?

Om du inte har en tidplan för implementeringen, med milstolpar som markerar delmålen och mätpunkter för att se om du kommer framåt, är risken stor att du missar viktiga steg.

6. Finns det en plan för revidering och identifiering av lärdomar på plats?

Du kommer att få mycket feedback, synpunkter och kritik kring strategin. En hel del av detta kommer att vara värdefulla insikter och du behöver ta fram en plan för hur dessa ska samlas in och struktureras på ett användbart sätt.

7. Finns det regelbundna avstämningsmöten bokade för att följa upp och revidera strategin?

I den tidplan du ställer upp ska det även finnas regelbundna möten inplanerade med relevanta personer för att följa upp vad som sägs om den, konkret feedback och kritik så att strategin kan revideras och förbättras.

8. Påverkar strategin andra processer, strategier eller dokument så att dessa måste anpassas, göras om eller tas bort?

Din strategi kan förändra eller påverka annat inom organisationen, som existerande strategier, hur uppgifter utförs eller vad som står i olika dokument. Du måste dels ta reda på vad som påverkas, dels se till att de alla justeras, uppdateras eller tas bort. Annars kommer du snart att få krockar på flera nivåer.

9. Finns alla kompetenser och kunskaper som strategin kräver på plats?

I din strategi har du beskrivit vem som ska göra vad. Då måste du se till att de roller du pekat ut besätts av personer som behärskar uppgifterna. Oftast måste du dessutom göra det med befintlig arbetsstyrka. Därför behöver du identifiera om det är kompetenser och kunskaper som saknas i organisationen, och därmed behöver tillföras via utbildning, träning eller till och med nyrekrytering.

10. Finns det nyckelpersoner eller chefer som behöver extra utbildning?

Många chefer och nyckelpersoner ska inte bara arbeta med strategin själva, de ska även leda andra som gör det. Därför är det extra viktigt att de verkligen förstår vad som ska göras och har nödvändiga kunskaper. Detta kan innebära extra utbildningsinsatser.

11. Hur tas strategin emot inom företaget? Helt och delvis. Finns det punkter som omedelbart måste åtgärdas?

Hur strategin tas emot både av de direkt berörda och övriga är intressant feedback som du behöver samla in. Ofta dyker det upp synpunkter som kräver omedelbar hantering. Sätt upp en process för att hantera detta.

12. Vilka planer har du på plats för att utvärdera omvärlden och dess påverkan på strategin?

Din strategi kommer att behöva revideras och anpassas till förändringar både inom organisationen och i omvärlden. Större revideringar ska minst äga rum en gång i halvåret, men utöver det behöver du löpande se över och justera strategin så att den är både relevant och effektiv. Skapa en plan inklusive tidsintervaller när du och de närmast berörda gör detta arbete, och inte minst slå fast hur ni ska göra det och vem som har ansvar för olika delar.

 

Där har du de tolv punkterna. Läs gärna Martins originalartikel. Det viktiga att komma ihåg här är att en strategi inte är något som du tar fram en gång, presenterar för en grupp människor och sedan förväntar dig att den ska leva vidare av sig själv.

Kan du komma på fler saker som borde vara med på listan? Dela gärna med dig i en kommentar.

Här är några andra poster jag skrivit om strategi:

Sju myter om strategi 

Ditt företag behöver en strategi för sociala medier nu

Därför misslyckas dina strategier (och vad du kan göra)

Om du har frågor eller funderingar kring implementering av strategi eller om strategiarbete i allmänhet, lämna en kommentar eller kontakta mig.

Vill du ta fram eller förbättra strategier för ditt företag inom t.ex content marketing och sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från en inledande workshop till att gå igenom vad som finns på plats och föreslå förändringar. Kontakta mig direkt för mer information

 

Bildkälla: Crispy, Delegation Checklist, Flickr

2 kommentarer på Checklista när du implementerar strategi

  1. Pingback: Magnus Sandman

    • Pingback: admin

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.